Bakgrund

Click here for English version

Initiativet till det som skulle bli Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER) togs under våren 2015. Det började i Stockholm som en lös sammanslutning av politiskt intresserade människor med olika bakgrund och yrken. En del var, och är, partipolitiskt aktiva, andra inte. Flera hade, och fortsätter att ha, en koppling till universitetsvärlden, antingen som studenter eller forskare.

Målet var tidigt att långsiktigt organisera sig politiskt och på så vis fånga upp den energi och vilja till förändring som skapas vid stora demonstrationer och manifestationer men som sällan tycks ha någonstans att ta vägen. Utgångspunkten var att olika sakfrågor och problemområden måste kopplas samman och sättas in i en kontext för att kunna förstås och på sikt även lösas.

Under hösten 2015 fördjupades arbetet och en mer sammansatt grupp formades. Våren och sommaren 2016 bildades formellt Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER).


What was to become the Stockholm Centre for International Social and Economic Reconstruction (SCISER) was initiated during the spring of 2015. It started out in Stockholm as a loose group of politically interested people with different backgrounds and professions. Some were, and continue to be, members of different political parties. Several had, and continue to have, a link to the academic world, either as students or as scholars.

Early on the goal was to organize politically and establish a long-term commitment and thereby capture and build on the energy and will for change generated by large demonstrations and manifestations. The starting point was that various issues and problems need to be connected to one another and contextualized if they are to be understood and eventually resolved.

During the autumn of 2015 the work intensified and a more coherent group was formed. In the spring and summer of 2016 the Stockholm Centre for International Social and Economic Reconstruction (SCISER) was formally created.